Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.mp-elektronik.cz. Podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Obrázky produktů v internetovém obchodě mají pouze ilustrační charakter a nemusí odpovídat skutečnosti, případně mohou zobrazovat příslušenství, které není součástí ceny produktu.

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp.Prodávající.

„Prodávající“ je společnost MP ELEKTRONIK TECHNOLOGIE s.r.o. se sídlem Dlouhá 219, 67801 Blansko, IČO: 26964198, DIČ: CZ26964198.

„Kupující“ je zákazníkem internetového obchodu, vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Kupující, který je spotřebitelem a Kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ (nebo jen „Spotřebitel“) je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

 „Kupující, který není spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky za účelem svého podnikání s těmito výrobky. Tento Kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Podáním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
 2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího. Od tohoto okamžiku vznikají mezi Kupujícím a Prodávajícím vzájemní práva a povinnosti.
 3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 4. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená Kupujícím v objednávkovém formuláři.
 5. Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.
 6. Vyplněním registračního formuláře či objednávky v rámci internetového obchodu www.mp-elektronik.cz dává Kupující Prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o Kupujícím a o jeho nákupech.
 7. Veškeré zboží bude expedováno v souladu s expediční lhůtou uvedenou v popisu objednaného zboží. V případě, že z provozních důvodů nebude možné expediční lhůtu dodržet, bude zákazník o této skutečnosti okamžitě informován telefonicky nebo e-mailem. U platby dobírkou začíná expediční doba běžet v okamžiku objednání, u ostatních plateb je za začátek expediční lhůty považován okamžik připsání platby na účet Prodávajícího.
 8. Přepravné se mění v závislosti na povaze zboží a na zákazníkem vybraném druhu dopravce.

Expedice zboží, platební podmínky

 1. Expedice zboží spediční firmou DPD
 2. Osobní odběr
  ·  Zboží si můžete vyzvednout osobně v sídle společnosti – Dlouhá 219, 67801 Blansko-Klepačov.
  ·  Provozní doba: Po – Pá 8.00 – 16.00, v jinou dobu po dohodě telefonem či emailem.
  ·  Počkejte prosím na telefonát nebo email potvrzujícího přítomnost Vámi objednaného zboží na provozovně.

Platební podmínky

 1. Platba v hotovosti při osobním odběru
 2. Platba dobírkou
  V případě, že zásilka nebude z jakéhokoliv důvodu vyzvednata, nebudeme o této skutečnosti zákazníka informovat a budeme to považovat za odstoupení od objednávky. Pokud zákazník vysloveně požádá o znovuzaslání zásilky, bude k ceně zboží připočtena (kromě poštovného nebo dopravného) navíc částka 200 Kč na úhradu nákladů za prvotně odeslanou a nevyzvednutou zásilku.
 3. Platba převodem z účtu na účet nebo hotovostním vkladem na náš účet. Při bezhotovostní platbě zákazník převede resp. vloží částku uvedenou v potvrzení přijaté objednávky na účet společnosti u:
  Komerční Banka a.s., č.ú.: 35-4367270267/0100
  Expediční lhůta začíná běžet v okamžiku připsání platby na účet Prodávajícího.

Termín dodání

Pokud  je zboží skladem (u produktu je uvedeno, zda je dostupné skladem) termín dodání – obvykle další pracovní den od odeslání objednávky. Termín dodání platí při odeslání objednávky do 12:00 hod. dopoledne.
V případě odeslání objednávky po 12:00 hod. dopoledne bude Zboží odáno do 48 hodin od objednání.
Pokud zboží není skladem – obvykle 14 dní od odeslání objednávky. Konkrétní termín dodávky zboží Vám potvrdí obchodník na Váš e-mail.

Převzetí zboží

Kupující, který není spotřebitelem, je povinen neprodleně po obdržení zásilky zkontrolovat její úplnost (množství, vnitřní  výplně). Pokud zjistí závadu na dodaném balení či rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím, kontaktujte nás písemně na adresu uvedenou na nákupní faktuře – dodacím listu, nebo telefonicky, či na mail info@mpelektronik.cz . Naši zaměstnanci s vámi reklamaci okamžitě projednají. Oznámení je třeba učinit okamžitě, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží, přičemž po této době se zásilka považuje za kompletní a bezchybnou. Pokud tak neučiníte, vystavujete se nebezpečí, že vaše reklamace nebude uznána, přičemž se má za to, že zboží bylo dodáno v pořádku.
Kupujícímu, který je spotřebitelem, je výše uvedený postup při dodání zboží v jeho vlastním zájmu prodávajícím doporučen. Může tak předejít případným problémům s uplatněnou reklamací vad dodaného zboží způsobených přepravou. Spotřebitel se v případě poškozené zásilky zboží může  odvolat na tzv. rozpor s kupní smlouvou ve smyslu § 616 Obč. z. Spotřebitel tak uplatňuje své právo na dodání zboží, které je ve shodě s kupní smlouvou. V takovém případě mu bude, po vzájemné dohodě, dodána nová bezvadná zásilka. Prodávající při takové reklamaci bude vycházet ze stavu vrácené zásilky.

Reklamace

 1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s Reklamačním řádem internetového obchoduwww.mp-elektronik.cz a  právním řádem platným v ČR.
 2. Reklamační řád internetového obchodu www.mp-elektronik.cz je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání).
Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující
spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí
dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např.
v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí Kupující spotřebitel poskytnout peněžitou
náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen
částečně, může Prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající Kupujícímu spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.
Po obdržení vráceného zboží Prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem
dohodnutým způsobem. Vrácená částka se bude rovnat rozdílu kupní ceny a nákladů, které Prodávající vynaložil v souvislosti s dodáním zboží zákazníkovi (např. přepravné apod.)
Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 7 od kupní smlouvy:

 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím
  lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli
  dodavatele,
 • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které
  podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.
 • Odstoupení od kupní smlouvy ze strany Prodávajícího, právo na změnu ceny
 1. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy
  v těchto případech:
  · zboží se již nevyrábí nebo nedodává,
  · výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží,
  · vystavená cena zboží je chybná (z důvodu chyby při hromadném zpracování dat apod.).
  V případě, že tato situace nastane, Prodávající bude neprodleně kontaktovat Kupujícího za
  účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní
  ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy
  nedojde.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny Kupujícímu v okamžiku
  potvrzení objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, Prodávající
  neprodleně o této skutečnosti informuje Kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo
  dodávku odmítnout. Při telefonické objednávce je vždy Kupujícímu sdělena platná cena pro danou
  objednávku.

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje (zejména jméno, příjmení, poštovní a elektronická adresa) zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užity výhradně pro vnitřní potřebu obchodu (za účelem úspěšného splnění smlouvy) a neposkytují se třetím osobám vyjma dopravce, za účelem bezproblémového doručení zboží. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena třetími osobami. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy za účelem případné nabídky zboží a služeb a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

 Stavba ceny

Veškeré uvedené ceny jsou Ex Works, bez dopravy, balení a DPH 21%.

Uvedené ceny jsou k jednání, po dohodě Vám rádi poskytneme individuální, množstevní nebo věrnostní slevy.

U zboží s označením dostupnosti „Na objednávku“ se může cena za dopravu lišit od cen uvedených v kolence Poštovné při sumarizaci objednávky.
V takovémto případě budete vždy kontaktováni pracovníkem naší firmy za účelem oboustranného odsouhlasení případných změn nebo změny objednávky…

Děkujeme za pochopení.

Váš tým MP-ELEKTRONIK.CZ

Upozornění
Technické specifikce a obrázky jsou převzaty od výrobce a mají pouze informativní charakter
Vyhrazujeme si právo na jejich změnu bez výslovného upozornění.

Na našich webových stránkách používáme soubory cookie ke zlepšení uživatelského prostředí a pro reklamní účely.